o firmie

IPCON Sp. z o.o. jako nowa marka na rynku usług consultingowych została stworzona z myślą o podmiotach gospodarczych, zarówno publicznych, jak i tych z sektora prywatnego, które w swoich działaniach nieustannie dążą do poprawy jakości świadczonych usług, a tym samym zwiększenia konkurencyjności oraz podniesienia pozycji rynkowej.

Kadrę spółki tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie nabyte w instytucjach świadczących usługi doradcze związane z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie przedsięwzięć, zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz obsługą zamówień publicznych. Są to doświadczeni eksperci, aktywni i skuteczni kierownicy projektów o wysokich kwalifikacjach i z charyzmatyczną osobowością. Dobierani z uwzględnieniem specyfiki naszego Klienta, tak aby byli zdolni odnieść się do rzeczywistych sytuacji i problemów, z jakimi spotyka się Klient. Przy połączeniu kompetencji całego zespołu Spółki stajemy się wykonawcą mogącym sprostać najtrudniejszym wyzwaniom postawionym przez Klienta, wyznaczając wspólnie z nim kierunki i cele działania.

 

 

 

Profil działalności

 • opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych (wniosków, studiów wykonalności, analizy potrzeb, raportów, biznes planów, opisów technicznych etc.) niezbędnych do składania w konkursach umożliwiających uzyskanie dofinansowania planowanych do realizacji przedsięwzięć, zarówno inwestycyjnych, jak i „miękkich” - nie inwestycyjnych, ze środków Unii Europejskiej lub innych alternatywnych źródeł finansowania; kompleksowa obsługa zamówień publicznych począwszy od doradztwa merytorycznego w zakresie przedmiotu zamówienia, poprzez doradztwo prawne i formalne oraz opracowanie dokumentacji przetargowych, skończywszy na przeprowadzaniu procedur przetargowych;

 • sporządzanie biznesplanów dla przedsiębiorców;

 • opracowywanie planów restrukturyzacyjnych oraz innych planów strategiczno–rozwojowych;

 • zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, na co składa się między innymi proces ich rozliczania, monitorowania i utrzymywania w zgodności z przyjętym harmonogramem, nadzoru nad realizacją celów projektu, prowadzenia dokumentacji projektowej, promocji projektu, zgodnie z przyjętymi metodykami i praktykami zarządzania.

 

 

 

Zrealizowane projekty

W przeciągu kilku ostatnich lat nasi eksperci nabyli ogromne doświadczenie w wyżej wymienionym zakresie, ściśle współpracując z różnymi instytucjami przy realizacji kilkuset projektów, o czym świadczą otrzymane referencje i listy gratulacyjne. Poniżej przedstawiamy wykaz kluczowych projektów, które były realizowane przez naszych specjalistów:

W zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej:

 • „Utworzenie Centrum Pulmonologicznego dla Górników w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.”. Wartość całkowita projektu: 25 399 203,89 PLN


 • „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Wartość całkowita projektu: 61 987 663,08 PLN


 • Budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne. Wartość całkowita projektu: 14 154 426,97 PLN

 • „Stworzenie koniecznej infrastruktury technicznej i wyposażenia do utworzenia Centrum Urazowego w Akademickim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”. Wartość całkowita projektu: 11 374 407,06 PLN

 • „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”. Wartość całkowita projektu: 19 301 496,37 PLN


 • „Rozszerzenie i unowocześnie działalności piekarni Kyrcz i Spółka - uruchomienie nowej ciastkarni oraz zakup innowacyjnej linii piekarniczej”. Wartość całkowita projektu: 1 068 139,93 PLN

 • „Hexa Pharm - zakup nowoczesnej aparatury laboratoryjnej celem rozszerzenia działalności Hexa Group”. Wartość całkowita projektu: 386 658,80 PLN

 • „Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU w Szpitalu Uzdrowiskowym Dom Zdrojowy I”. Wartość całkowita projektu: 1 911 640,10 PLN

 • „Ponadlokalna platforma wymiany informacji medycznych”. Wartość całkowita projektu: 1 990 140 PLN


 • „Termomodernizacja obiektów Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Wartość całkowita projektu: 4 571 657,07 PLN.

 • „Termomodernizacja budynku C – Szkoły Rodzenia – Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu”. Wartość całkowita projektu: 1 765 300,38 PLN.

W zakresie zarządzania projektami:

 • „TeleMedNet” – medyczna platforma naukowo–diagnostyczna” – projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość całkowita projektu: 22 451 211,41 PLN

 • „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu do warunków jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu: 8 748 141,72 PLN

 • „Stworzenie koniecznej infrastruktury technicznej i wyposażenia do utworzenia Centrum Urazowego w Akademickim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu” – projekt współfinansowany w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość całkowita projektu: 11 374 407,06 PLN

 • „Termomodernizacja obiektów Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Wartość całkowita projektu: 4 571 657,07 PLN.

 • „Zwiększenie potencjału usługowego w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego "Uzdrowisko Cieplice" Spółka z o.o.”. Wartość całkowita projektu: 10 578 000,00 PLN.

 • „Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU w Szpitalu Uzdrowiskowym Dom Zdrojowy I”. Wartość całkowita projektu: 1 911 640,10 PLN

 

 

 

Zamówienia publiczne

W chwili obecnej nie jest prowadzone żadne postępowanie

 

 

 

Dane kontaktowe

IPCON Sp. z o.o.
ul. Jastrzębia 23/1
53-148 Wrocław

Tel. 71/ 712 70 34
Tel. 722 020 478
Fax.: 71/ 712 70 54
email: sekretariat@ipcon.pl
 

 

 

Spółka IPCON Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515114, NIP: 8992753220, REGON: 022396558


 

Hosting: AZ.pl